(copy 1)

Algemene voorwaarden

(copy 2)

§ 1 Algemeen – Toepassingsgebied

Onze algemene voorwaarden gelden voor alle huidige en toekomstige zakelijke relaties
met ondernemingen in de zin van § 14 BGB, het Duitse Burgerlijk Wetboek, d.w.z. met natuurlijke personen, rechtspersonen
of personenvennootschappen met rechtsbevoegdheid, die beroepsmatig in dienst van een onderneming of
zelfstandig optreden (hierna “de klant”). Afwijkende, hiermee in tegenspraak zijnde
of aanvullende algemene voorwaarden vormen, ook al zijn ze bekend,
geen onderdeel van de overeenkomst, tenzij wij schriftelijk uitdrukkelijk met hun geldigheid instemmen.

§ 2 Sluiting van een overeenkomst

1. Onze offertes zijn vrijblijvend. De bij onze offerte behorende documenten, zoals
brochures, afbeeldingen, tekeningen, gewichten en afmetingen vormen slechts een benadering,
voor zover ze niet uitdrukkelijk als bindend aangegeven zijn; technische wijzigingen,
zoals wijzigingen in vorm, kleur, afmetingen en/of gewicht blijven binnen redelijke grenzen
voorbehouden.

2. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant bindend dat hij de bestelde goederen wil afnemen
. Wij hebben het recht om de bij de bestelling horende overeenkomst binnen twee
weken na ontvangst te accepteren. De acceptatie kan schriftelijk kenbaar gemaakt worden, of door
de goederen aan de klant te leveren, dit geldt ook voor bestellingen door
onze handelsvertegenwoordigers.

3. Wij behouden ons de eigendoms- en auteursrechten voor van kostenramingen, tekeningen, foto's en andere documenten
. Met onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
mogen ze toegankelijk gemaakt worden voor derden resp. gebruikt worden voor reclamedoeleinden. Wij verplichten ons ertoe
door de klant als vertrouwelijk bestempelde documenten slechts met zijn toestemming toegankelijk te maken voor derden
.

4. Kortingen en prijsafspraken moeten schriftelijk vastgelegd worden, mondelinge afspraken zijn alleen geldig
na een schriftelijke bevestiging, dit geldt met name bij het afzien van een
schriftelijke overeenkomst.

§ 3 Betaling

1. De aangeboden koopprijs is bindend en geldt bij gebrek aan bijzondere afspraken af fabriek/
vestiging inclusief verzending, maar exclusief verpakking, vracht, invoerrechten en verzekering.
De wettelijk vastgestelde btw komt hier nog bij
. Bij gebrek aan bijzondere afspraken zijn onze rekeningen betaalbaar binnen 30 dagen vanaf de aankoopdatum
. Prijswijzigingen blijven voorbehouden, voor zover er na het afsluiten van de overeenkomst
prijsdalingen of -stijgingen optreden, dit moet op verzoek aangetoond worden.

2. In geval van betalingsverzuim moet de klant een rente van 8% van het basisbedrag
betalen. Wij behouden ons het recht voor om een hogere boete toe te wijzen en te claimen
.

3. De klant heeft alleen recht op compensatie als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig
vastgesteld zijn en door ons erkend worden. De klant kan slechts een retentierecht uitoefenen
als zijn tegenvordering op dezelfde overeenkomst berust. Voor
het inhouden van een korting is een afzonderlijke, schriftelijke afspraak nodig.

§ 4 Levering

1. De nakoming van onze leveringsverplichting vereist het tijdig en volgens de afspraken voldoen aan de verplichtingen van de koper
. Wordt niet voldaan aan deze medewerkingsplicht of
verzuimt de klant af te nemen, dan kunnen wij de daardoor ontstane schade inclusief
eventuele meerkosten claimen.

2. Bij aanvang van de door ons aangegeven leveringstermijn dienen alle technische vragen beantwoord te zijn
. De leveringstermijn moet schriftelijk aangegeven worden en is behoudens andere
afspraken als een benadering te beschouwen. De levertermijn begint op het moment van het versturen van de opdrachtbevestiging,
maar niet voordat de klant de benodigde documenten, goedkeuringen en
vrijgaven voorgelegd heeft en de afgesproken aanbetaling ontvangen is.

3. De leveringstermijn wordt nagekomen als voor het verstrijken van die termijn de te leveren goederen de fabriek/de
vestiging verlaten hebben of gemeld is dat de goederen gereed zijn voor verzending. De leveringstermijn wordt naar evenredigheid verlengd
tijdens maatregelen in het kader van arbeidsconflicten of bij het optreden van onvoorziene
belemmeringen buiten onze wil, voor zover die belemmeringen
aantoonbaar van invloed zijn op de productie of de levering van de te leveren goederen
, ook als die omstandigheden zich voordoen bij onderaannemers. De hiervoor genoemde omstandigheden
hoeven ook niet door ons opgelost te worden als ze zich tijdens een al bestaand verzuim van
onze klant voordoen.

4. Voor zover wij bindende vaste termijnen uitdrukkelijk schriftelijk toezeggen en verantwoordelijk zijn voor het niet nakomen daarvan,
of als wij in gebreke blijven, heeft de klant recht op een
vergoeding voor vertraging, echter voor ten hoogste 0,5 % van de boekwaarde van de door het verzuim getroffen
leveringen en diensten voor iedere volledige week van het verzuim, in totaal echter
maximaal 5 %. Overige hierop betrekking hebbende rechten, met name schadevergoedingen,
zijn uitgesloten, voor zover ons geen boze opzet of grove nalatigheid verweten kan worden
.

§ 5 Eigendomsvoorbehoud

1. Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor, tot aan de volledige vereffening van alle vorderingen
uit een lopende zakelijke relatie met de klant.

2. De klant is verplicht de goederen zorgvuldig te behandelen en verpakkings- resp. transportmateriaal
te bewaren. Indien er garantie- en inspectiewerkzaamheden nodig zijn, moet de klant
die op eigen kosten regelmatig (laten) uitvoeren. De klant moet de voorbehouden goederen
op zijn kosten voor nieuwwaarde verzekeren tegen brand, waterschade en diefstal.

3. De klant is verplicht ons onverwijld op de hoogte te stellen van toegang van derden tot de goederen, bijvoorbeeld in het geval van een beslaglegging,
en van eventuele beschadigingen of vernietiging van de goederen. Een
wisseling van eigenaar van de goederen of van het eigen woon- of vestigingsadres moet onverwijld door de klant aan ons
doorgegeven worden.

4. Wij hebben het recht om ons bij gedrag van de klant dat in strijd is met de overeenkomst, met name bij achterstand in de betaling
of bij het niet nakomen van de verplichtingen in de punten 2 en 3 van deze bepaling, terug te trekken uit de overeenkomst en
de goederen terug te eisen.

5. De klant heeft het recht om de goederen op de gebruikelijke wijze door te verkopen. Hij cedeert ons
nu reeds alle vorderingen ter waarde van het factuurbedrag, die voor hem voortvloeien uit het doorverkopen
aan een derde. Wij nemen de cessie aan. Na de cessie
is de klant gemachtigd de vordering te innen. Wij behouden ons het recht voor de vordering zelf te innen, wanneer de klant zijn betalingsverplichtingen niet
correct
nakomt en achter raakt met de betalingen.

6. Wij verplichten ons ertoe de ons toekomende garanties op aanvraag van de klant voor zover
ter beschikking te stellen, als de realiseerbare waarde van onze garanties de te garanderen vorderingen met
meer dan 20 % overstijgt; de keuze voor de ter beschikking te stellen garanties is aan ons.

§ 6 Risico-overdracht – verpakking

Voor zover niet anders blijkt uit de opdrachtbevestiging, gaat het risico van het eventueel verloren gaan
en de eventuele achteruitgang van de goederen bij uitlevering van de goederen aan de
expediteur, de vrachtvervoerder of de andere voor de verzending aangewezen
persoon of instantie over op de klant, ook als er deelleveringen plaatsvinden
of als wij andere prestaties, bijvoorbeeld de verzendkosten of de levering en installatie
op ons genomen hebben. Als de klant in gebreke blijft bij de aanname
heeft levering toch plaatsgevonden. Transportmateriaal en overige verpakkingen worden niet teruggenomen, met uitzondering van
pallets. De klant draagt op zijn kosten zorg voor het verwijderen van de verpakkingen.

§ 7 Vorderingen wegens gebreken

1. Wij staan naar eigen goeddunken garant voor gebreken aan de goederen door rectificatie of vervanging.
Wil de klant achteraf resp. tegenover zijn eigen klant (eindgebruiker) zelf
een rectificatie doorvoeren, dan heeft hij daarvoor vooraf van ons een schriftelijke toelating nodig.

2. Lukt het niet om achteraf een rectificatie door te voeren, dan kan de klant in principe naar keuze vragen om een vermindering
van de betaling (korting) of om ontbinding van de overeenkomst. Bij
een kleine afwijking van de overeenkomst, met name bij zeer geringe gebreken, kan de klant echter niet
verzoeken om ontbinding.

3. De klant moet ons kennelijke gebreken binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst
van de goederen schriftelijk kenbaar maken; bij gebreke daarvan is het indienen van vorderingen uitgesloten.
Worden gebreken later bekend bij onze klant, bijvoorbeeld door melding door
een van zijn klanten, dan moet dit ook binnen een termijn van twee weken na de kennisneming
schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt worden, ook wat dit betreft is bij gebreke daarvan het indienen van vorderingen uitgesloten
. Voor het behoud van de termijn geldt in beide gevallen de tijdige verzending
van de melding. De klant is verantwoordelijk voor de volledige bewijslast voor alle toekenningsvoorwaarden,
met name voor het gebrek zelf, voor het tijdstip waarop het gebrek werd vastgesteld
en voor het tijdig indienen van de klacht.

4. Kiest de klant vanwege een juridisch of zakelijk gebrek na een mislukte verbetering
om ontbinding van de overeenkomst, dan kan hij geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding vanwege het gebrek
.
Kiest de klant na een mislukte verbetering voor een schadevergoeding, dan blijven de goederen bij de
klant, als hij dat passend vindt. De schadevergoeding is beperkt tot het verschil
tussen de aankoopprijs en de waarde van de gebrekkige goederen. Dit geldt niet als wij de overeenkomst
opzettelijk geschonden hebben.

5. De garantietermijn bedraagt een jaar na aflevering van de goederen. Dit geldt niet wanneer de klant ons het gebrek niet tijdig heeft meegedeeld
(Punt 3 van deze bepaling).

6. Buiten de hiervoor genoemde garantiebepalingen, die tussen ons en onze klant gelden
, bieden wij tegenover de onmiddellijke klant van onze klant
(gebruiker) uitsluitend garantie volgens het aan de klant verstrekte garantiebewijs
(fabrieksgarantie). Het garantiebewijs moet door onze klant bij doorverkoop correct
ingevuld worden en voorzien van een bewijs van de datum van aankoop aan de
gebruiker overhandigd worden. Meer garanties krijgt de klant niet van ons, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen wordt.

§ 8 Beperkingen van de aansprakelijkheid

1. In geval van lichte nalatigheid bij het niet nakomen van verplichtingen blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot de naar de aard van
de goederen te verwachten, voor de overeenkomst kenmerkende, normale schade. Dit geldt ook
voor lichte nalatigheid bij het niet nakomen van verplichtingen door onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers.
In geval van lichte nalatigheid bij onbelangrijke verplichtingen zijn wij
niet aansprakelijk.

2. De hiervoor genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor de claims van de klant over productaansprakelijkheid.
Verder gelden de beperkingen van de aansprakelijkheid niet voor ons toerekenbare letselschade en
gezondheidsschade of bij overlijden van de klant.

3. Schadevorderingen van de klant vanwege een gebrek verjaren na een jaar vanaf
levering van de goederen. Dit geldt niet als ons boze opzet verweten kan worden.

§ 9 Slotbepalingen

1. Toepasselijk recht is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De bepalingen van het VN-kooprecht
vinden geen toepassing.

2. Is de klant handelaar, publiekrechtelijk rechtspersoon of
een openbare instelling, dan is de zetel van onze onderneming de exclusieve bevoegde rechtbank voor de beslechting van alle geschillen die voortvloeien uit deze
overeenkomst. Hetzelfde geldt wanneer de klant geen algemeen forum
heeft in Duitsland of wanneer woonplaats of gewoonlijke verblijfplaats op het moment van de klacht
niet bekend zijn.

3. Mochten individuele bepalingen van de overeenkomst met de klant, inclusief deze algemene voorwaarden,
geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan wordt de
geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast. De geheel of gedeeltelijk ongeldige regeling moet
vervangen worden door een regeling die de ongeldige regeling zo dicht mogelijk benadert
.

4. Wijzigingen en aanvullingen in de overeenkomst tussen de klant en ons en afwijkingen van
deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend geldig
wanneer ze schriftelijk overeengekomen worden, dit geldt ook voor het afzien van een schriftelijke overeenkomst.

§ 10 Oplossen van geschillen

De Europese Commissie stelt een platform beschikbaar voor het online oplossen van geschillen. U vindt het platform hier: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wij zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan het oplossen van geschillen via een consumentenorganisatie.

Uw dealer

Vind hier uw lokale DROOFF-dealer.