Algemene voorwaarden


(Een aparte AV voor onze online winkel vindt u onderaan deze pagina)

1 - Toepassingsgebied

(1) Onze algemene voorwaarden gelden voor alle huidige en toekomstige zakelijke relaties met ondernemers in de zin van § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), d.w.z. met natuurlijke of rechtspersonen of vennootschappen met handelingsbekwaamheid die handelen in de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (hierna te noemen"de klant").

(2) Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de klant, in het bijzonder inkoopvoorwaarden van de klant, worden geen deel van het contract - ook niet als wij daarvan op de hoogte zijn - tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk instemmen met hun geldigheid.

 

2 - Sluiting van het contract

(1) Onze aanbiedingen zijn onder voorbehoud van bevestiging. De bij ons aanbod behorende documenten zoals brochures, afbeeldingen, tekeningen, gewichten en afmetingen gelden slechts bij benadering, tenzij zij uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid; technische wijzigingen alsmede wijzigingen in vorm, kleur, afmetingen en/of gewicht blijven binnen de grenzen van het redelijke voorbehouden. 

(2) Door goederen te bestellen, verklaart de klant bindend dat hij de bestelde goederen wenst af te nemen. Wij hebben het recht om het in de bestelling vervatte contractuele aanbod binnen twee weken na ontvangst te aanvaarden. De aanvaarding kan schriftelijk worden verklaard of door levering van de goederen aan de klant; dit geldt ook voor bestellingen geplaatst bij onze handelsagenten. 

(3) Wij behouden ons het eigendoms- en auteursrecht voor op kostenramingen, tekeningen, foto's en andere documenten. Zij kunnen toegankelijk worden gemaakt voor derden, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Wij verbinden ons ertoe de door de klant als vertrouwelijk aangemerkte documenten slechts met zijn toestemming aan derden ter beschikking te stellen.

(4) Kortingen en prijsafspraken moeten schriftelijk worden gemaakt; mondelinge afspraken zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging; dit geldt met name ook voor een ontheffing van de eis van een schriftelijke vorm.

 

3 - Aankoopprijs

(1) De aangeboden koopprijs is bindend en geldt - tenzij ter zake een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst is gesloten - af ons vestigingsadres inclusief laden, doch exclusief verpakking, vracht, douane en verzekering. Alle prijzen zijn nettoprijzen, d.w.z. dat de belasting over de toegevoegde waarde tegen het respectieve wettelijke tarief bij de prijzen wordt opgeteld. 1. Bij gebreke van een bijzondere overeenkomst zijn onze facturen betaalbaar binnen 3 weken na de factuurdatum.

(2) Gedurende de periode dat de klant in gebreke blijft, betaalt hij rente over de schuld tegen een percentage dat 9 procentpunten boven de basisrentevoet ligt. Wij behouden ons het recht voor om een hogere schadevergoeding wegens verzuim te bewijzen en te vorderen. 3.

(3) De klant heeft slechts recht op schuldvergelijking indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door ons zijn erkend. De klant kan een retentierecht slechts uitoefenen indien zijn tegenvordering op dezelfde contractuele verhouding berust. Voor de aftrek van een korting is een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst vereist.

 

4 - Levering en leveringstermijnen

(1) De nakoming van onze leveringsverplichting vereist de tijdige en behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de klant. Indien plichten tot medewerking worden geschonden of indien de klant in verzuim is met de acceptatie, kunnen wij de daaruit voortvloeiende schade inclusief eventuele bijkomende kosten vorderen. 

(2) De aanvang van de door ons opgegeven leveringstermijn veronderstelt de voorafgaande opheldering van alle technische kwesties. De leveringstermijn moet schriftelijk worden opgegeven en is - tenzij uitdrukkelijk een vaste datum voor levering is overeengekomen - niet bindend. Zij vangt aan met de verzending van de orderbevestiging, doch niet voordat de klant alle documenten, goedkeuringen en vrijgaven heeft verstrekt en vóór de ontvangst van een eventueel overeengekomen aanbetaling. 

(3) De leveringstermijn wordt geacht te zijn nageleefd, indien het leveringsvoorwerp ons bedrijf bij het verstrijken van de leveringstermijn heeft verlaten of een kennisgeving van gereedheid voor verzending is gedaan. Bij maatregelen in het kader van arbeidsconflicten alsmede bij het optreden van onvoorziene belemmeringen die buiten onze invloedssfeer liggen, wordt de leveringstermijn naar behoren verlengd, voor zover deze belemmeringen aantoonbaar een aanzienlijke invloed hebben op de voltooiing of levering van het leveringsvoorwerp, ook indien de omstandigheden zich bij onderleveranciers voordoen. Voornoemde omstandigheden vallen evenmin onder onze verantwoordelijkheid indien zij zich voordoen tijdens een reeds bestaande vertraging aan de zijde van onze klant. 

(4) Indien wij uitdrukkelijk schriftelijk bindende termijnen toezeggen en verantwoordelijk zijn voor de niet-naleving daarvan, of indien wij in gebreke blijven, heeft de klant recht op een schadevergoeding wegens verzuim van maximaal 0,5% van de factuurwaarde van de door het verzuim getroffen leveringen en diensten voor elke volle week van het verzuim, tot een maximum van 5% in totaal. Verdergaande aanspraken, in het bijzonder aanspraken op schadevergoeding, zijn uitgesloten, tenzij ons opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.

 

5 - Eigendomsvoorbehoud en verlengd eigendomsvoorbehoud

(1) Wij behouden ons het eigendom van de geleverde goederen voor, totdat alle vorderingen uit de lopende zakenrelatie met de klant volledig zijn betaald. Wij hebben het recht de goederen terug te nemen indien de klant zich in strijd met het contract gedraagt, met name in geval van betalingsverzuim of in geval van niet-nakoming van de verplichtingen van de klant zoals overeengekomen in punt 2 hieronder. 2.

(2) De klant is verplicht de gekochte goederen met zorg te behandelen zolang de eigendom nog niet op hem is overgegaan. Zolang de eigendom nog niet op hem is overgegaan, dient de klant ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen indien het geleverde door derden in beslag wordt genomen of aan andere ingrepen wordt blootgesteld. Voor zover de derde niet in staat is ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een rechtsvordering overeenkomstig § 771 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (ZPO) te vergoeden, is de klant aansprakelijk voor de door ons geleden schade.

(3) De klant heeft het recht de voorbehouden goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. De klant draagt hiermee de vorderingen van de koper uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen ter hoogte van het met ons overeengekomen eindfactuurbedrag (inclusief BTW) aan ons over. Deze overdracht geldt ongeacht of de gekochte goederen zonder of na bewerking zijn doorverkocht. De klant blijft ook na de overdracht gemachtigd om de vordering te innen. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen, blijft hierdoor onaangetast. Wij zullen de vordering echter niet innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen uit de geïnde opbrengsten nakomt, niet met de betaling in gebreke is en met name geen verzoek tot opening van een insolventieprocedure is ingediend of de betalingen niet zijn opgeschort.

(4) Wij verplichten ons om de zekerheden waarop wij recht hebben vrij te geven op verzoek van de klant, voor zover hun waarde de te waarborgen vorderingen met meer dan 20% overstijgt.

 

6 - Overdracht van risico en verpakking

(1) Voor zover in de orderbevestiging niet anders is bepaald, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de goederen over op de klant bij aflevering van de goederen aan de expediteur, de vervoerder of een andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren, ook als er deelleveringen plaatsvinden of als wij andere diensten op ons hebben genomen, bijv.de verzendkosten of de levering en installatie. De overdracht wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien de klant in gebreke is gebleven met de aanvaarding. 1. Transportverpakkingen en alle andere verpakkingen worden niet teruggenomen, met uitzondering van pallets.

(2) De klant dient zich op eigen kosten te ontdoen van alle ontvangen verpakkingen.

 

7 - Melding van defecten, garantie en fabrieksgarantie

(1) Wij zijn aansprakelijk voor gebreken aan de goederen in eerste instantie naar onze keuze door herstel of vervangende levering. Indien de klant of de eigen afnemer (eindverbruiker) het gebrek zelf wenst te verhelpen, is daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van ons vereist.

(2) Indien de nakoming achteraf mislukt, kan de klant in beginsel naar eigen goeddunken een vermindering van de vergoeding (korting) of de ontbinding van de overeenkomst (herroeping) eisen. Bij slechts een geringe contractbreuk, in het bijzonder bij slechts geringe gebreken, heeft de klant echter niet het recht zich uit het contract terug te trekken. 

(3) De klant moet ons onmiddellijk, maar uiterlijk binnen een week na ontvangst van de goederen, schriftelijk op de hoogte brengen van duidelijke gebreken; anders is het uitgesloten dat er aanspraken kunnen worden gemaakt. Indien onze klant op een later tijdstip kennis krijgt van niet voor de hand liggende gebreken, bijv. door kennisgeving door een klant, moeten wij binnen een termijn van twee weken na kennisneming van het gebrek schriftelijk op de hoogte worden gesteld, anders is ook het geldend maken van aanspraken uitgesloten. In beide gevallen volstaat de tijdige verzending van de kennisgeving van het gebrek om de termijn te halen. De klant draagt de volledige bewijslast voor alle voorwaarden van de vordering, in het bijzonder voor het gebrek zelf, voor het tijdstip van de ontdekking van het gebrek en voor de tijdigheid van de kennisgeving van het gebrek. 

(4) Indien de klant besluit om zich uit het contract terug te trekken wegens een wettelijk of materieel gebrek nadat de latere prestatie is mislukt, heeft hij geen recht op een aanvullende schadevergoeding wegens het gebrek. Indien de klant kiest voor schadevergoeding nadat de prestatie achteraf is mislukt, blijven de goederen bij de klant indien dit voor hem redelijk is. De schadevergoeding is beperkt tot het verschil tussen de aankoopprijs en de waarde van het gebrekkige artikel. Dit is niet van toepassing indien wij de contractbreuk frauduleus hebben veroorzaakt. 

(5) De garantieperiode bedraagt twee jaar vanaf de levering van de goederen. Uitgezonderd hiervan zijn aanspraken van de klant uit hoofde van een regresrecht overeenkomstig § 478 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Voor zover de wet op grond van § 438 lid 1 nr. 2 BGB (gebouwen en zaken voor gebouwen), § 445b BGB (recht van regres) en § 634a lid 1 BGB (constructiefouten) langere termijnen dwingend voorschrijft, gelden deze termijnen.

(6) Naast de bovengenoemde garantieafspraken die tussen ons en onze klant gelden, verlenen wij aan de directe klant van onze klant (consument), uitsluitend in overeenstemming met de garantievoorwaarden die gepubliceerd zijn op www.drooff-kaminofen.de in de versie die geldig was op het moment van aankoop.

 

8 - Beperking van aansprakelijkheid

(1) in geval van licht nalatig plichtsverzuim is onze aansprakelijkheid beperkt tot de naar gelang van de aard van de goederen te voorziene, contracttypische, directe gemiddelde schade. Dit geldt ook voor licht nalatig plichtsverzuim door onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Wij zijn niet aansprakelijk in geval van een licht nalatige schending van onbelangrijke contractuele verplichtingen. 2.

(2) De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op vorderingen van de klant die voortvloeien uit productaansprakelijkheid. Bovendien gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen niet in geval van lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid die aan ons is toe te schrijven of in geval van overlijden van de klant. 3.

(3) Vorderingen tot schadevergoeding van de klant wegens een gebrek verjaren één jaar na de levering van de goederen. Dit geldt niet indien ons frauduleuze bedoelingen ten laste kunnen worden gelegd.

 

9 - Slotbepalingen

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn niet van toepassing. 

(2) Als de klant een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een bijzonder fonds van publiek recht is, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract onze maatschappelijke zetel. Hetzelfde geldt als de klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of als de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats van de klant onbekend is op het moment dat de rechtsvordering wordt ingesteld.

(3) Mochten afzonderlijke bepalingen van het contract met de klant, inclusief deze Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De geheel of gedeeltelijk ongeldige bepaling wordt vervangen door een bepaling waarvan het economisch succes dat van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

(4) Wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst tussen de klant en ons en afwijkingen van deze Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk zijn overeengekomen; dit geldt ook voor het afzien van de eis van de schriftelijke vorm.

(5) De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS). Details zijn te vinden ophttp://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een dergelijke geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

 

Algemene voorwaarden voor onze Online Shop

1- Toepassingsgebied
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online shop worden geplaatst. Onze online winkel is uitsluitend gericht op consumenten.
Een consument is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet bedrijfsmatig of anders dan in loondienst zijn. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.


§ 2-Contractuele partner, totstandkoming van het contract, correctiemogelijkheden
Het koopcontract wordt gesloten met DROOFF Kaminofen GmbH & Co KG.
De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. U kunt onze producten vrijblijvend in het winkelmandje leggen en uw gegevens te allen tijde vóór het verzenden van uw bindende bestelling corrigeren door gebruik te maken van de correctiehulpmiddelen die u daartoe in het bestelproces ter beschikking worden gesteld en worden toegelicht. Door op de bestelknop te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen die zich in het winkelmandje bevinden. De bevestiging van de ontvangst van uw bestelling wordt onmiddellijk na verzending van de bestelling per e-mail verzonden.
Wanneer het contract met ons in werking treedt, hangt af van de betalingsmethode die u hebt gekozen(PayPal, SEPA-incasso, kredietkaart of vooruitbetaling). Wij aanvaarden uw bestelling door u binnen twee dagen een verklaring van aanvaarding te sturen in een aparte e-mail, waarin wij u onze bankgegevens meedelen.


§ 3 - Taal van het contract, opslag van de contracttekst
De beschikbare taal voor het sluiten van het contract is Duits.
Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze Algemene Voorwaarden in tekstvorm toe. U kunt de tekst van het contract bekijken in onze klantenlogin.


§ 4 - Leveringsvoorwaarden
Naast de vermelde productprijzen kunnen verzendingskosten ontstaan. U kunt meer te weten komen over eventuele verzendkosten in de aanbiedingen.
Wij leveren alleen per postorder. Het is helaas niet mogelijk om de goederen zelf af te halen. Wij leveren niet aan pakstations.


§ 5 - Betaling
In onze winkel kunt u op de volgende manieren betalen:
PayPal, SEPA-incasso, creditcard of vooruitbetaling
Als u voor vooruitbetaling kiest, geven wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren wij de goederen na ontvangst van de betaling.


§ 6 - Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling is ontvangen. U hebt alleen recht op verrekening als uw vorderingen wettelijk zijn vastgesteld of niet worden betwist. U hebt ook het recht om onze vorderingen te compenseren indien u kennisgevingen van gebreken of tegenvorderingen uit hetzelfde koopcontract doet gelden. U kunt alleen een retentierecht uitoefenen voor zover uw tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.


§ 7 - Garanties en waarborgen
Het wettelijke recht inzake aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en de precieze voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online winkel.


§ 8 - Geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), dat uhier kunt vinden. Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.


§ 9 - Rechtskeuze
Het Duitse recht is van toepassing. De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Algemene Voorwaarden gratis gemaakt metTrusted Shops Rechtstexter in samenwerking metPicht und Prümper Rechtsanwaltskanzlei GbR.