Annuleringsvoorwaarden


(Een aparte annuleringsregeling voor onze online winkel vindt u onderaan deze pagina)

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft gekregen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Drooff Kaminofen GmbH & Co. KG, Keffelker Str. 40, 59929 Brilon, [email protected], Telefoon: +49 2961 9668-0, Fax: +49 2961 9668-99) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terug. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Voorbeeld van een annuleringsformulier
(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen).

Aan
DROOFF Kaminöfen GmbH & Co KG
Keffelker Straße 40
D-59929 Brilon
Tel.: 02961 / 9668-0
02961 / 9668-99
E-mail:info(at)drooff-kaminofen.de

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) ________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen voor communicatie op papier)

Annuleringsvoorwaarden gratis gemaakt metTrusted Shops Rechtstexter in samenwerking metWilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.

 

Annuleringsvoorwaarden voor onze online winkel

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of niet zelfstandig zijn:

Herroepingsrecht
U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (DROOFF Kaminöfen GmbH & Co. KG, Keffelker Straße 40, 59929 Brilon, Duitsland, Tel.: 02961 / 9668-0, E-Mail: [email protected]) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terug. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen worden geraamd op maximaal ongeveer 70 euro per stuk, voor zover het gaat om goederen die wegens hun aard niet normaal per post naar ons kunnen worden teruggezonden (expeditiegoederen).

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Uitsluiting of voortijdig einde van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden.

Algemene informatie
1) Voorkom beschadiging of verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Indien u niet meer over de originele verpakking beschikt, gelieve dan een geschikte verpakking te gebruiken om voldoende bescherming te bieden tegen transportschade.
2) Gelieve de goederen niet terug te sturen naar ons om ze op te halen.
3) Er zij op gewezen dat de hierboven genoemde punten 1-2 geen voorwaarde zijn voor de daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht.

Voorbeeld van een annuleringsformulier
(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen).

Aan
DROOFF Kaminöfen GmbH & Co KG
Keffelker Straße 40
D-59929 Brilon
Tel.: 02961 / 9668-0
02961 / 9668-99
E-mail:info(at)drooff-kaminofen.de

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) ________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van een mededeling op papier)